Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

Έκδοση και Θεώρηση Βιβλιαρίων

Για την έκδοση βιβλιαρίων πολυτεκνίας απαιτούνται:

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο
  2. Φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων των δύο συζύγων
  3. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και ΑΜΚΑ των δυο συζύγων
  4. Κατάθεση εικοσιτεσσάρων (24) ευρώ για την πρώτη έκδοση και δώδεκα (12) ευρώ λόγω απώλειας

Για την ετήσια θεώρηση βιβλιαρίων απαιτούνται:

  1. Προσκόμιση όλων των βιβλιαρίων
  2. Είκοσι ευρώ για όλα τα βιβλιάρια της οικογένειας
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων