Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

Καταστατικό

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ
————————————————–
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

( ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

Αρθρο 1
΄Ιδρυση-Επωνυμία-Εδρα
—————————–

 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία <>ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ και με έδρα το Αγρίνιο.
 2. Ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 1910/44 και 860/79, καθώς και όποια μεταγενέστερη τροποποίηση του νόμου.

Αρθρο 2
Σκοπός ίδρυσης του Συλλόγου
————————————-
Οι σκοποί του Συλλόγου, ως πρωτοβάθμιου οργάνου της πολυτεκνικής τάξης στην περιοχή, είναι

 1. Η προάσπιση και προαγωγή των πνευματικών, ηθικών, αλλά και υλικών συμφερόντων των πολυτέκνων.
 2. Η προστασία της μητρότητας και του θεσμού της οικογένειας. Ειδικότερα της πολύτεκνης οικογένειας.
 3. Η προστασία της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας και η διατήρηση των εθνικών μας παραδόσεων στην οικογένεια.
 4. Η συμπαράσταση για την προάσπιση των εθνικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων της χώρας μας.
 5. Η προάσπιση, προαγωγή και νόμιμη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των πολυτέκνων, που αναγνωρίζονται απ’ το Σύνταγμα, τη Νομοθεσία, τις διεθνείς συμβάσεις και το κοινοτικό Δίκαιο.
 6. Η μελέτη και προβολή του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, η συγκέντρωση και επεξεργασία των σχετικών στοιχείων και η υποβολή προτάσεων στην ΑΣΠΕ ή αρμοδίους φορείς για την αντιμετώπισή του.
 7. Η ηθική και υλική συμπαράσταση και προστασία των πολυτέκνων, για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων τους.
 8. Η αλληλεγγύη και αλληλουποστήριξη μεταξύ των μελών του Συλλόγου.
 9. Η προστασία της νεολαίας μας απ’ τους ποικίλους σημερινούς κινδύνους.
 10. Η ηθική, υλική, και κάθε άλλης μορφής, ενίσχυση απόρων, ασθενών και γενικά αναξιοπαθούντων μελών του Συλλόγου μας, καθώς και κάθε άλλη φιλανθρωπική δραστηριότητα για την ανακούφιση πασχόντων συνανθρώπων μας.
 11. Η ψυχαγωγία, η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των μελών και γενικά η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών του Συλλόγου.
 12. Πολιτιστικές εκδηλώσεις και σκοποί, καλλιτεχνικές εμφανίσεις καθώς και δημιουργία χορευτικού τμήματος και χορωδιακού.

Αρθρο 3
Μέσα επιτυχίας του σκοπού
———————————
Μέσα για την επιτυχία του σκοπού είναι

 1. Η ανάπτυξη, κάθε είδους και με κάθε ηθικό και νόμιμο μέσο, πνευματικής, μορφωτικής, ψυχαγωγικής δραστηριότητας και συνεργασίας.
 2. Διαλέξεις,σεμινάρια,ημερίδες,συνέδρια,νομιμεςσυγκεντρώσεις,αναφορές,αιτή-σεις υπομνήματα, συνεντεύξεις, δημοσιεύματα στο ημερήσιο και περιοδικό τύπο, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές προβολές, θεατρικές παραστάσεις , εκδρομές κ.λ.π.
 3. Εκδόσεις εφημερίδας, περιοδικού και διαφόρων άλλων ενημερωτικών εντύπων, για διάφορα θέματα και ιδιαίτερα για προβλήματα των πολυτέκνων και άλλα κοινωνικά θέματα.
 4. Η συνεργασία με άλλες οργανώσεις ή Σωματεία ή φορείς, που έχουν σχέση με την οικογένεια και ενδιαφέρονται για την προστασία και προαγωγή της.
 5. Η χρησιμοποίηση όλων των νόμιμων μέσων (παραστάσεων, αγωνιστικών κινητοποιήσεων κ.λ.π) ,για την ικανοποίηση των διεκδικήσεων της πολύτεκνης οικογένειας.
 6. Η ίδρυση ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού.

Μέλη του Συλλόγου
————————-

Αρθρο 4

 1. Ο Σύλλογος αποτελείται από μέλη τακτικά και επίτιμα.
 2. Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορεί να είναι όλοι οι γονείς ή κηδεμόνες που κατάγονται ή κατοικούν στο Νομό Αιτ/νιας και με τέκνα όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει.
 3. Η οικογενειακή κατάσταση του πολυτέκνου βεβαιώνεται από στοιχεία, που προβλέπονται ή καθορίζονται απ’ την ισχύουσα, κάθε φορά, νομοθεσία.
 4. Ε π ί τ ι μ α μέλη είναι οι θαυμαστές, υποστηρικτές και αρωγοί, στα πολυτεκνικά ζητήματα, από οπουδήποτε κι αν κατάγονται, και μπορούν να ενισχύσουν το Σύλλογο. Δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, αλλά μπορούν να κάνουν προτάσεις.

Αρθρο 5

 1. Γίνονται μέλη του Συλλόγου, όποιοι επιθυμούν και πληρούν τις προυποθέσεις του άρθρου 4, του παρόντος καταστατικού.
 2. Οφείλουν να υποβάλουν, προς το Δ.Σ του Συλλόγου, σχετική αίτηση , ως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πολυτεκνικής ιδιότητας, που προβλέπονται και καθορίζονται απ’ την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 4,παρ 3 του παρόντος)
 3. Σ’ όσους γίνονται τακτικά μέλη του Συλλόγου, εκδίδεται και χορηγείται βιβλιάριο πολυτέκνου.

Αρθρο 6

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, που διατηρούν την πολυτεκνική ιδιότητα και είναι ταμειακώς εντάξει την ώρα της ψηφοφορίας.

Αρθρο 7

 1. Κάθε τακτικό μέλος, που καθυστερεί τη συνδρομή του πέραν του εξαμήνου, καλείται απ’ τον Ταμία του Συλλόγου να καταβάλει αυτή. Διαφορετικά διαγράφεται απ’ τη δύναμη του Συλλόγου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Αν στη συνέχεια καταβάλει τη συνδρομή, δύναται να επανέλθει στη δύναμη του Συλλόγου, μετά από νέα απόφαση αυτού.
 3. Οσοι καθυστερούν τη συνδρομή, δε μπορούν να εκλέγουν ή να εκλέγονται μέλη της διοίκησης του Συλλόγου.

Αρθρο 8

Πόροι του Συλλόγου

 1. Πόροι του Συλλόγου είναι τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, οι συνδρομές, οι θεωρήσεις βιβλιαρίων, τα κληροδοτήματα, οι κληρονομιές, οι δωρεές, χορηγίες προς το Σύλλογο και κάθε άλλη απολαβή, του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και φυσικών προσώπων.
 2. Οι πρόσοδοι από κάθε είδους περιουσία του Συλλόγου (ενοίκια, τόκοι κ.λ.π)
 3. Τα ποσά της εφάπαξ εγγραφής, της συνδρομής και των θεωρήσεων βιβλιαρίων των τακτικών μελών καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται, κάθε φορά, με απόφαση του Δ.Σ του Συλλόγου.
 4. Οι καταβολές των επίτιμων μελών είναι απεριόριστες, όχι όμως μικρότερες των τακτικών μελών.
 5. Η απόκτηση ακινήτων ή κινητών σημαντικής αξίας , με χρήματα του Συλλόγου, γίνεται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης η εκποίηση κινητών ή ακινήτων γίνεται μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
 6. Κληρονομιές,κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Συλλόγου, γίνονται δεκτές επ’ ωφελεία απογραφής από το Διοικητικό Συμβούλιο, σημαντικής δε αξίας από την Γενική Συνέλευση. Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές για ορισμένο σκοπό διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους του διαθέτη και σε ιδιαίτερο κεφάλαιο του προυπολογισμού.

Αρθρο 9

Οικονομική διαχείριση

 1. Τα έσοδα του Συλλόγου εισπράττοντα.
  • τα δικαιώματα του Συλλόγου εγγραφής και θεωρήσεων των βιβλιαρίων, από τους αρμόδιους διοικητικούς υπαλλήλους, με διπλότυπες αποδείξεις υπογεγραμμένες από τους ίδιους, για το συνολικό δε χρηματικό ποσό κάθε μπλόκ στελεχους εκδίδεται από τον ταμία Γραμμάτιο εισπράξεως το οποίο καταχωρείται στο βιβλίο ταμείου.Τα γραμμάτια εισπράξεως θεωρούνται από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας.
  • Κάθε άλλη είσπραξη πραγματοποιείται με το Γραμμάτιο εισπράξεως από τον ταμία και το πρωτότυπο τούτου παραδίδεται στον καταθέτη.
  • Τις καταθέσεις ή αναλήψεις πραγματοποιεί ο Ταμίας ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος του Συλλόγου.
 2. Εξοδα Οι δαπάνες του Συλλόγου πληρώνονται με διπλότυπα εντάλματα πληρωμής, που εκδίδονται από στελέχη, που υπογράφονται απ’ τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία.
 3. Τα έσοδα και τα έξοδα του Συλλόγου πραγματοποιούνται με βάση σχετικό προυπολογισμό και απολογισμό, που ψηφίστηκαν απ’ την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, μέσα στο πρώτο εξάμηνο, κάθε έτους.

Αρθρο 10

Διοίκηση

 1. Ο Σύλλογος διοικείται από 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, κάθε τέσσερα (4) χρόνια, απ’ τα τακτικά μέλη με σχετική πλειοψηφία. Η εκλογή γίνεται με τη λήξη της θητείας του.
 2. Υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια ομοιόχρωμα και ισομεγέθη.
  • Ο Πρόεδρος εκλέγεται δι’ ειδικού ψηφοδελτίου, όπου υπάρχουν και τα ονόματα των υποψηφίων αντιπροσώπων για την Α.Σ.Π.Ε, ως κι αυτά των υποψηφίων μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  • Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται δι’ άλλου ενιαίου ψηφοδελτίου και με σχετική πλειοψηφία.
 3. Στην εκλογή μπορούν να λάβουν μέρος τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει κατά την ημέρα της εκλογής.
 4. Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται απ’ τον εκλεγέντα πρόεδρο, εντός οκτώ (8) ημερών απ’ την εκλογή του, με γραπτή πρόσκληση, και συγκροτείται σε σώμα, με την εκλογή Α και Β Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία και Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων δια μυστικής ψηφοφορίας.
 5. Για την εκλογή μέλους σε αξίωμα απαιτείται σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση παραίτησης υποψηφίου, επιτρέπεται η υποβολή νέας υποψηφιότητας.
 6. Η διάρκεια της θητείας της Διοικήσεως είναι τετραετής, η δε υπηρεσία της προς το Σύλλογο παρέχεται χωρίς αμοιβή.
 7. Το παραιτούμενο ή οπωσδήποτε εκλείπον μέλος της διοίκησης αντικαθίσταται δια των επιλαχόντων και αναπληρωματικών, κατά σειρά εκλογής.
 8. Η Διοίκηση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον έξη (6) μέλη της, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους.
 9. Οι αποφάσεις της Διοίκησης, για κάθε είδους θέματα, παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 10. Η Διοίκηση είναι αλληλέγγυος και συνυπεύθυνος στη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.
 11. Το Δ.Σ συνεδριάζει όταν ο Πρόεδρος κρίνει τούτο αναγκαίο ή αν υποβληθεί γραπτή αίτηση από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, προς το Δ.Σ, στην οποία θα αναγράφονται και τα θέματα.
 12. Τα μέλη του Δ.Σ πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία , κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αποκλείεται απ’ τη διοίκηση μέλος, που στερήθηκε των πολιτικών δικαιωμάτων του και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
 13. Τα μέλη της Διοίκησης δε μπορούν να υπογράφουν συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη αμοιβής ή αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους, με την ανάληψη προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σύλλογο.
 14. Τα μέλη της Διοίκησης δεν ευθύνονται για απόφαση που πάρθηκε σε συνεδρίαση, στην οποία δεν είχαν παραστεί, ή παριστάμενοι διαφώνησαν, όπως προκύπτει απ’ τα πρακτικά του Δ.Σ
 15. Το Δ.Σ μπορεί, με απόφαση του, ν’ αυξήσει ή ελαττώσει τη συνδρομή των μελών, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
 16. Η θητεία του ιδίου προέδρου δεν μπορεί να υπερβεί τις τρείς (3) τετραετίες. Ισχύει δε και για όσους έχουν διατελέσει πρόεδροι ανάλογο διάστημα στο παρελθόν.

Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ε Ω Σ
—————————————————–
Αρθρο 11
Καθήκοντα Προέδρου
Πρόεδρος εκλέγεται όποιο μέλος επιθυμεί και οπουδήποτε διαμένει, στα όρια περιοχής του Συλλόγου στην Αιτ/νια.
Τα καθήκοντα του είναι

 1. Εκπροσωπεί το Σύλλογο σ’ όλες αυτού τις σχέσεις και ενώπιον κάθε Αρχής και Δικαστηρίου.
 2. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές κι έκτακτες συνεδριάσεις, διευθύνει τη συζήτηση, δίνει ή αφαιρεί το λόγο (από παρεκτρεπόμενο του θέματος), θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει το αποτέλεσμα αυτής.
 3. Επιβλέπει την τήρηση του Καταστατικού, αλλά και την εκτέλεση των καθηκόντων των μελών του Δ.Σ και υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Και των Γ.Σ, ως και τα εντάλματα πληρωμών.
 4. Υπογράφει τα παντός είδους έγγραφα και μονογραφεί τις σελίδες κάθε βιβλίου του Συλλόγου, βεβαιώνων στο τέλος τον αριθμό των σελίδων.
 5. Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ και των Γ.Σ και λογοδοτεί ενώπιον της ολομέλειας, στις Γενικές Συνελεύσεις, για όλα τα πεπραγμένα του Δ.Σ
 6. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνουν οι Αντιπρόεδροι ή ο πρεσβύτερος Σύμβουλος.
 7. Ο πρόεδρος μπορεί ν’ αναθέτει μερικά των καθηκόντων του στους Αντιπροέδρους έχοντας όμως κοινή και αδιαίρετη μετ’ αυτών συνευθυνότητα.

Αρθρο 12

Καθήκοντα Αντιπροέδρων

 1. Οι Αντιπρόεδροι βοηθούν τον Πρόεδρο στο έργο του, ώστε να πετύχουν οι στόχοι του Συλλόγου.
 2. Αναπληρούν τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο.
 3. Εκτελούν τα υπό του Προέδρου ανατιθέμενα σ’ αυτούς.

Αρθρο 13

Καθήκοντα Ταμία

 1. Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη κάθε εσόδου του Συλλόγου και ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα
  • ενεργεί τις εισπράξεις των συνδρομών και θεωρήσεων των βιβλιαρίων μέσω των διοικητικών υπαλλήλων του Γραφείου του Συλλόγου που εκδίδουν αναλυτικές διπλότυπες αποδείξεις, αυτός δε για το σύνολο κάθε μπλόκ εκδίδει γραμμάτιο εισπράξεως που υπογράφει ο ίδιος και ο πρόεδρος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Συλλόγου.
 2. Τηρεί το Ταμείο, τα κεκανονισμένα λογιστικά βιβλία και πληρώνει κάθε έξοδο, με την εκδοση εντάλματος πληρωμής υπογεγραμμένο από τον ίδιο, τον πρόεδρο και τον Γραμματέα. Για την πληρωμή κάθε εξόδου απαιτείται η έκδοση από το δικαιούχο τιμολογίου ή πλήρους αιτιολογημένης αποδείξεως.
 3. Εισπράτει τα κληροδοτήματα, τις δωρεές, τους τόκους και κάθε έσοδο του Συλλόγου, εκδίδοντας το σχετικό Γραμμάτιο εισπράξεως.
 4. Ενημερώνει τακτικά (ανά τρίμηνο) το Δ.Σ του Συλλόγου, για την οικονομική διαχείριση.
 5. Καταθέτει τα χρήματα σε Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στο όνομα του Συλλόγου. Οι αναλήψεις χρημάτων άνω των 5.000 ΕΥΡΩ γίνονται ύστερα από έγγραφη εντολή του Πρόεδρου και μετά από απόφαση του Δ.Σ Μπορεί να κρατεί στο χέρι μέχρι τρείς χιλιάδες (3.000) Ε , για έκτακτες μικροανάγκες του Συλλόγου.
 6. Κωλυόμενος στην εκτέλεση των καθηκόντων του υποδείχνει τον αντικατάσταση του, απ’ τους τακτικούς Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ για την προσωρινή αναπλήρωσή του, μετά του οποίου είναι συνυπεύθυνος.
 7. Στις 31 Δεκεμβρίου , κάθε έτους, κλείνει τα λογιστικά του βιβλία και, με την βοήθεια του Προέδρου και Γραμματέα, συντάσσει τον απολογισμό του λήγοντος έτους και τον προυπολογισμό του επόμενου έτους, τον οποίο υποβάλλει, δια του Προέδρου, στην πρώτη συνερχόμενη Γ.Συνέλευση για έγκριση.
 8. Υποχρεούται να βοηθάει τα αρμόδια όργανα, προκειμένου να ενεργήσουν έλεγχο της διαχείρισής του, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο.
 9. Τηρεί το Αρχείο του Ταμείου του Συλλόγου, έτσι ώστε να εξακριβώνεται ευχερώς η διαχείρισή του. Τηρεί το βιβλίο Εσόδων –Εξόδων, Μητρώο μελών, Ευρετήριο μελών και βιβλίο διπλοτύπων Γραμματίων και αποδείξεων.
 10. Τηρεί το βιβλίο των Ενταλμάτων Πληρωμής και ενεργεί για την αύξηση των εσόδων, αλλά και το λογικό ύψος των εξόδων, ώστε ν’ αποφευχθούν υπερβάσεις και ελλείματα.

Αρθρο 14
Καθήκοντα Γραμματέα

 1. Τηρεί και διεκπεραιώνει γενικά την αλληλογραφία του Συλλόγου, προσυπογράφει τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών και συντάσσει και συνυπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ και των Γ.Σ
 2. Συμμετέχει στην κατάρτιση του Απολογισμού και Προυπολογισμού του Συλλόγου.
 3. Κρατεί τη σφραγίδα του Συλλόγου, βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ και των Γ.Σ ,Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο διεκπεραίωσης, Μητρώο των μελών με τα απαραίτητα στοιχεία, ως και κάθε άλλο βιβλίο, για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου.
 4. Το Γραμματέα κωλυόμενο ή απόντα αναπληροί ο νεώτερος, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ του Συλλόγου Σύμβουλος.

Αρθρο 15

Καθήκοντα Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων
Ο Εφορος Δημοσίων Σχέσεων μεριμνά για την προβολή των θεμάτων του Συλλόγου στα μέσα ενημέρωσης καθώς και τη διοργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων κ.λ.π

Αρθρο 16

Γενικές Συνελεύσεις

 1. Οι Γ.Σ είναι τακτικές ή έκτακτες .Τακτική Γ.Σ. γίνεται μια φορά το χρόνο κι έκτακτες όταν υπάρχει ανάγκη ή ζητήσουν αυτό εγγράφως το ένα εικοστό των μελών του Συλλόγου, καθορίζοντας και την αιτία της σύγκλησης. Σ’ αυτή την περίπτωση οφείλει ο Πρόεδρος να συγκαλέσει τα τακτικά μέλη σε έκτακτη Γ.Σ εντός τριών (3) ημερών, κανονίζοντας ,και την ημερήσια διάταξη. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος να πράξει έτσι, η Γ.Σ συγκαλείται αυτεπάγγελτα μετά την πάροδο οκτώ (8) ημερών και αποφασίζει γα τα θέματα που τέθηκαν.
 2. Το Προεδρείο συγκαλεί, με πρόσκληση, τα τακτικά μέλη του Συλλόγου σε Γ.Σ καθορίζοντας την ημέρα , ώρα και τόπο. Ανακοινώνει δε και τα θέματα ημερήσιας διάταξης και τα αντικείμενα που θα απασχολήσουν τη Γ.Σ
 3. Στην Τακτική Γ.Σ γίνεται λογοδοσία προηγούμενου έτους και προυπολογισμός του νέου έτους.
 4. Για συμμετοχή στις τακτικές κι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, απαιτείται η ταμειακή τακτοποίηση των μελών.
 5. Η Γ.Σ έχει απαρτία αν παρευρίσκεται τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών μελών .Αν δεν υπάρχει απαρτία, κατά την πρώτη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος καλεί για δεύτερη φορά Γ.Σ εντός οκτώ (8) ημερών, και υπάρχει απαρτία με οσαδήποτε μέλη παρευρεθούν.
 6. Αν τα θέματα δεν εξαντληθούν σε μια Γ.Σ. τότε, με απόφαση αυτής, ορίζεται άλλη ημέρα, για συνέχιση της συζήτησης και λήψη οριστικής αποφάσεως, με οποιονδήποτε αριθμό παρευρισκομένων.
 7. Οι αποφάσεις , στις Γ.Σ ,παίρνονται κατά πλειοψηφία και, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
 8. Τα επίτιμα μέλη δεν υπολογίζονται για την απαρτία, ούτε έχουν δικαίωμα ψήφου. Μπορούν όμως να κάνουν προτάσεις.

Αρθρο 17

Εξελεγκτική Επιτροπή
Είναι τριμελής κι εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ. Σ του Συλλόγου και η θητεία της είναι 4ετής.
Η Ε.Ε διενεργεί οποτεδήποτε έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου. Κάθε χρόνο όμως γίνεται τακτικός έλεγχος και συντάσσεται ετήσια ειδική έκθεση, που υποβάλλεται υποχρεωτικά μαζί με τον ισολογισμό και απολογισμό της διαχειριστικής περιόδου στη Γ.Σ των μελών για έγκριση.
Ο έλεγχος ενεργείται, απ’ την Ε.Ε, μέσα σ ένα μήνα απ τη λήξη της ετήσιας διαχειριστικής περιόδου, η δε έγκριση εντός τριμήνου απ τη λήξη της.
Η έκθεση της Ε.Ε πρέπει να είναι αναλυτική και αναγιγνώσκεται και αναπτύσσεται απ’ τον Πρόεδρο της Ε.Ε ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ενώπιον της Γ.Σ
Η Ε.Ε δικαιούται να ζητήσει την κατάθεση παντός εγγράφου, που χρειάζεται, για την εκτέλεση του έργου της.

Αρθρο 18
Αρχαιρεσίες

 1. Κάθε τέσσερα (4) χρόνια με τη λήξη της θητείας της διοίκησης γίνονται αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Συλλόγου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε), ως και των Αντιπροσώπων για την Α.Σ.Π.Ε . Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια ομοιόχρωμα και ισομεγέθη.
 2. Το απερχόμενο Δ.Σ σε συνεδρίασή του, προκηρύσσει τις εκλογές και ρυθμίζει όλα τα σχετικά μ’ αυτές.
 3. Ο χρόνος υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει δέκα (10) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες .Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη, που είναι ταμειακώς εντάξει, ανεξαρτήτου φύλου, κι έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί πολυτέκνων.
 4. Τις αρχαιρεσίες διενεργεί τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που ορίζεται απ’ το απερχόμενο Δ.Σ , το οποίο εξετάζει, και μπορεί να λάβει υπόψη του, τυχόν προτάσεις των υποψηφίων για τα όργανα του Συλλόγου.
 5. Το ΔΣ. με γραπτή αίτησή του, ζητάει απ’ τα δικαστήρια δικαστικούς αντιπροσώπους, ως προέδρους των εφορευτικών επιτροπών, για την διενέργεια των αρχαιρεσιών.
 6. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν πρέπει να έχουν θέσει υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε ή για αντιπρόσωποι στην Α.Σ.Π.Ε ή να μετέχουν στα απερχόμενα αυτά όργανα.
 7. Δύναται να υπάρχουν και περισσότερες της μιας Εφορευτικές Επιτροπές, ανάλογα με τις κάλπες και για διευκόλυνση της ψηφοφορίας, καθώς και γραμματείς βοηθοί της Εφορευτικής Επιτροπής.
 8. Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, φροντίζει για την τήρηση της τάξης, κατά την ψηφοφορία, και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση, που ανακύπτει, και για ένσταση που υποβάλλεται.
 9. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, συντάσσει πρακτικό για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και το αποτέλεσμά τους και ανακηρύσσει, ως επιτυχόντες, τους κατά σειρά επιτυχίας, υποψηφίους.

Αρθρο 19
Περίθαλψη-Βοηθήματα

Ο Σύλλογος μπορεί να παρέχει έκτακτα βοηθήματα, σε χρήμα ή είδος, ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες, πάντα με απόφαση του Δ.Σ , σε μέλη του αποδεδειγμένα άπορα ή άρρωστα ή οικονομικά αδύνατα κ.λ.π.
Τα βοηθήματα χορηγούνται βάσει αποδείξεως, με τα πλήρη στοιχεία του λαμβάνοντα αυτά.

Αρθρο 20
Προσλήψεις Προσωπικού
Το Δ.Σ αποφασίζει για τον αριθμό των πάσης φύσεως υπαλλήλων, που είναι αναγκαίοι, κάθε φορά , για τις ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου, και καθορίζει την ιδιότητα, με την οποία θα προσληφθούν, ως και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν αυτοί, που πρόκειται να προσληφθούν. Θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων.
Ο τρόπος προσλήψεως, για κάθε περίπτωση, ορίζεται απ’ το Δ.Σ .
Για τις απολύσεις των υπαλλήλων του Συλλόγου, αρμόδιο είναι το Δ.Σ να αποφασίσει.

Αρθρο 21
Σφραγίδα του Συλλόγου -Λάβαρα
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική, που φέρει τις λέξεις <> και στο μέσο το Χριστό που ευλογεί τα παιδιά, ως και λάβαρο με τα ίδια σύμβολα.

Αρθρο 22

Κανονισμός λειτουργίας του Συλλόγου

Για την εύρυθμη εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου, μπορεί να συνταχθεί κανονισμός, που θα εγκριθεί απ’ τη Γ.Σ των μελών και που θα προβλέπει για κάθε θέμα, που θα ανάγεται στην εσωτερική διοίκησή του.

Αρθρο 23
Επίτιμα μέλη
Ατομα τα οποία διακρίθηκαν ιδιαίτερα για την εργασία τους, για την προώθηση πολυτεκνικών θεμάτων και προσέφεραν υπηρεσίες στην τάξη των πολυτέκνων, δύναται να τιμηθούν, μετά από απόφαση της Γ.Σ , με το αξίωμα του επίτιμου Προέδρου του Συλλόγου, ως και επίτιμου μέλους αυτού.

Αρθρο 24
Πειθαρχικές Ποινές
Σε περίπτωση που μέλους του Συλλόγου συμπεριφέρεται κατά τρόπο αντίθετο προς τα συμφέροντα της τάξης των πολυτέκνων και του Καταστατικού του Συλλόγου, το Δ.Σ ,αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία, μπορεί να το καλέσει εγγράφως σε απολογία και να του επιβάλει, ανάλογα με το μέγεθος του παραπτώματος, προφορική ή έγγραφη επίπληξη.
Η απολογία υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών απ’ την ημερομηνία κλήσεως και συζητείται η υπόθεση στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ , το οποίο αποφασίζει για την επιβλητέα ποινή.

Αρθρο 25

Ημέρα, κατά την οποία γιορτάζει ο Σύλλογος, είναι η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής. Το εορταστικό πρόγραμμα συντάσσει το Δ.Συμβούλιο.
Επίσης γιορτάζεται και η Πανελλήνια ημέρα των πολυτέκνων, σύμφωνα με απόφαση της Α.ΣΠ.Ε.

Αρθρο 26

Τροποποίηση του Καταστατικού

Τροποποίηση του Καταστατικού μπορεί να γίνει μετά από πρόταση του Δ.Σ. σε ειδική καταστατική Γ.Σ και με μοναδικό θέμα <>

Η Γ.Σ να βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία σ’ αυτή του ημίσεως των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών του Συλλόγου και με πλειοψηφία όχι μικρότερη από τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων.
Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού , υποβάλλεται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, προς έγκριση.

Αρθρο 27

Διάλυση του Συλλόγου

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η κινητή και ακίνητη περιουσία του περιέρχεται σ’ άλλο Σωματείο του ιδίου ή συναφούς σκοπού, με απόφαση της Γ.Σ
Δε δύναται όμως να διαλυθεί ο Σύλλογος, εφόσον το ένα πέμπτο (1/5) των μελών διαφωνεί προς τούτο και αναλαμβάνει να διατηρήσει και να διοικήσει το Σύλλογο, επιβάλλοντας τον Κανονισμό στους αρνούμενους τις υποχρεώσεις τους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου.

Αρθρο 28

Κάθε θέμα, που δε ρυθμίζεται με το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ , που ισχύει μέχρι να εγκριθεί από τη Γ.Σ ή διαφορετικά, μέχρι να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί.

Αρθρο 29

Για κάθε θέμα, που δεν προβλέπεται απ’ το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα << περί Σωματείων>>, καθώς και οι διατάξεις των Νόμων, που ισχύουν, κάθε φορά, για τα Σωματεία.
Κάθε πράξη, παραληφθείσα και μη καταχωρισθείσα στο παρόν Καταστατικό, αφίεται στην ορθή σκέψη των μελών του Δ.Σ και σύμφωνα πάντα με το Νόμο <>, αφού επικυρωθεί απ’ τη Γ.Σ , που θα κληθεί ειδικά γι’ αυτό το θέμα.

Αρθρο 30

Το παρόν Καταστατικό, που αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα, τροποποίησε, αναμόρφωσε και συμπλήρωσε το ισχύον μέχρι σήμερα Καταστατικό του Συλλόγου, με την επωνυμία <> και με έδρα το Αγρίνιο, που είχε εγκριθεί με την αριθ. 82/6-3-1972 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου και είχε καταχωρηθεί στο οικείο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων, με αριθμό Μητρώου 48 και ημερομηνία 26-7-1972.
Θα ισχύσει από τις εγκρίσεώς του απ’ το Πρωτοδικείο Αγρινίου και την καταχώρησή του στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου.
Ψηφίστηκε απ’ τα μέλη του Συλλόγου, κατά τη Γ.Σ τις 16-5-2004.

Αγρίνιο 16-5-2004

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων