Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

Βιβλιάρια

Για την έκδοση βιβλιαρίων πολυτεκνίας απαιτούνται:

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο
  2. Φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων των δύο συζύγων
  3. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και ΑΜΚΑ των δυο συζύγων
  4. Κατάθεση εικοσιτεσσάρων (24) ευρώ για την πρώτη έκδοση και δώδεκα (12) ευρω λόγω απώλειας

Για την ετήσια θεώρηση βιβλιαρίων απαιτούνται:

  1. Προσκόμιση όλων των βιβλιαρίων πολυτέκνων
  2. Είκοσι ευρώ για όλα τα βιβλιάριας της οικογένειας
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων