Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

Επίδομα πολυτεκνικό

Χορηγείται:

 1. Στη μητέρα με τέσσερα (4) παιδιά.
 2. Στο γονέα χωρίς σύζυγο (μητέρα – πατέρα) με τρία (3) παιδιά και εφόσον έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια αυτών και είναι ο μόνος υπόχρεος αυτών προς διατροφή.
 3. Στον ανάπηρο γονέα (μητέρα – πατέρα. με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ο οποίος έχει τρία (3) παιδιά.
 4. Στον πατέρα με τέσσερα (4) παιδιά από διαφορετικούς γάμους, εφόσον έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά αυτά.
 5. Στα απορφανισθέντα παιδιά και από τους δύο (2) γονείς εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2).

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση πολυτεκνικού επιδόματος

 1. Να υπάρχει ένα (1) τουλάχιστον άγαμο παιδί ηλικίας μέχρι και είκοσι τριών (23) ετών.
 2. Η πολύτεκνη μητέρα ή ο πολύτεκνος πατέρας και τα συνυπολογιζόμενα παιδιά να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι των κρατών – μελών της Ε.Ε.
 3. Οι δικαιούχοι και τα επιδοτούμενα παιδιά να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

Μηνιαίο ποσό

Το μηνιαίο ποσό του πολυτεκνικού επιδόματος είναι ίσο προς ενάμιση ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό των δικαιουμένων παιδιών.

Το ύψος του ανέρχεται σε σαράντα τέσσερα και εξήντα οκτώ (44,68) Ευρώ το μήνα, για κάθε δικαιούμενο παιδί.

Έναρξη καταβολής του επιδόματος

Το επίδομα καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο γονέας θα αποκτήσει την ιδιότητα του πολύτεκνου ή εφόσον η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως το πολυτεκνικό επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Λήξη καταβολής του επιδόματος

Η καταβολή του ανωτέρου επιδόματος διακόπτεται:

 • Από την 1η Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που το τελευταίο άγαμο παιδί συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του.
 • Από την 1η του επομένου μήνα εκείνου του γάμου ή του θανάτου του τελευταίου άγαμου παιδιού.
 • Από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που το παιδί χάσει την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα του κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων