Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

Κατάργηση Της Ισόβιας Σύνταξης Της Πολύτεκνης Μητέρας Και Του Πολυτεκνικού Επιδόματος

ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Του Χαραλάμπου ΠΑΥΛΟΥ

Διευθυντού της Ε.Π.Α.

1. Με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) θεσπίστηκαν τα παρακάτω, μεταξύ των άλλων:

  • Από 1ης Νοεμβρίου 2012 καταργήθηκαν η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας, το επίδομα του τρίτου παιδιού και η εφάπαξ παροχή των 2.000 ευρώ.
  • Για την αντικατάσταση δήθεν των παραπάνω καθιερώθηκε το πενιχρό ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, το ποσό του οποίου φαίνεται στον πίνακα που παρατίθεται στη συνέχεια και το οποίο εξαφανίζεται πλήρως από την άγρια φορολογία που θα επιβάλλεται του λοιπού στις πολύτεκνες οικογένειες.
  • Περαιτέρω με τον πρόσφατο φορολογικό νόμο θεσπίστηκε η χορήγηση πολυτεκνικού επιδόματος, 500 ευρώ ετησίως, για κάθε προστατευόμενο παιδί, πέραν του τρίτου και με την προϋπόθεση πως το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει πως οι οικογένειες που έχουν 1 και 2 προστατευόμενα παιδιά δεν θα πάρουν το επίδομα αυτό., όπως επίσης δεν θα το πάρουν και οι οικογένειες που έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 45. 000 ευρώ.

Επισημαίνεται επί του προκειμένου ότι οι διατάξεις με τις οποίες έγινε περικοπή των πολυτεκνικών επιδομάτων και της ισόβιας σύνταξης αλλά και η διάταξη που θεσπίζει το εισοδηματικό κριτήριο των 45.000 ευρώ για τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος για όσους έχουν τρία και πάνω προστατευόμενα παιδιά, κρίθηκαν αντισυνταγματικές από τις γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, τόσο του νόμου 4093/2012, όσο και του φορολογικού νόμου.

2. Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα με τον οποίο μπορείτε να υπολογίσετε το ενιαίο επίδομα στήριξης και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων.

3. Ως εξαρτώμενα τέκνα προερχόμενα από γάμου (φυσικά, θετά και αναγνωρισθέντα) λογίζονται:

  • Άγαμα που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  • Τα φοιτούντα στη μέση εκπαίδευση (εφόσον δεν υπερβαίνουν το 19ο έτος της ηλικίας τους.
  • Τα τέκνα που φοιτούν στην Ανώτερη ή Ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και τα Ι.Ε.Κ. μόνο για το χρόνο που φοιτούν και σε καμιά περίπτωση πέραν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
  • Τα τέκνα με αναπηρία 67% και άνω.
  • Το απορφανισθέν ή τα απορφανισθέντα τέκνα που αποτελούν ίδια οικογένεια και επήλθε θάνατος και των δύο γονέων.

Για τη διακοπή του επιδόματος λόγω συμπληρώσεως των παραπάνω ορίων, ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους και προκειμένου περί φοιτητών η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.

Πίνακας υπολογισμού οικογενειακού επιδόματος

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων