Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

O Ν.1910/1944 Όπως Τροποποιήθηκε Μεταγενέστερα

Ο νόμος 1910/1944, αποτελεί μέχρι σήμερα το βασικό νομοθέτημα για την προστασία των πολυτέκνων και πολλές από τις διατάξεις του, έστω και αποψιλωμένες, εξακολουθούν να ισχύουν.

Δημοσιεύτηκε στο φύλλο 229 της εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄) στις 3 Οκτωβρίου 1944 και κωδικοποίησε όλη τη νομοθεσία «περί προστασίας πολυτέκνων» και ειδικότερα κωδικοποίησε τα νομοθετήματα:

  1. Ν.4733/1930 (ΦΕΚ 165/Α/15-5-1930): «περί προστασίας πολυτέκνων».
  2. Ν.4839/1930 (ΦΕΚ 258/Α/30-7-1930): «περί τροποποιήσεως του νόμου 4733 «περί προστασίας πολυτέκνων».
  3. Ν.Δ.22/7/1933 (ΦΕΚ 208/Α/22-7-1933): «περί τροποποιήσεως και συμ-πληρώσεως των νόμων 4733 και 4839 «περί προστασίας πολυτέκνων».
  4. Ν.5781/1933 (ΦΕΚ 275/Α/25/9/1933): «περί κυρώσεως του από 22 Ιουλίου 1933 Ν. Διατ/τος «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων 4733 και 4839 «περί προστασίας πολυτέκνων».
  5. Α.Ν.2543/1940 (ΦΕΚ 291/Α/12-9-1940): «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 5781/1933 «περί προστασίας των πολυτέκνων» και
  6. Α.Ν.2683/1940 (ΦΕΚ 411/Α/2-12-1940): «περί συμπληρώσεως του Α.Ν.2543 του 1940 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.5781/33».

Μετά την ψήφισή του ο Ν.1910/1944, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με:

  1. Το, από 19-9/22-10-1953 Β.Δ. (ΦΕΚ 288/Α/22-10-1953) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του υπ’ αριθ. 1910/44 νόμου κ.λπ.».
  2. Το Ν.860/1979 (ΦΕΚ 2/Α/5-1-1979): «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν.1910/1944 κ.λπ.».
  3. Το Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006): «ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

Κατεβάστε τον Ν.1910/1944 ώς έχει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση με τα παραπάνω νομοθετήματα:

Ο Νόμος 1910/1944

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων