Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

Νέα ΚΥΑ για καθορισμό κριτηρίων επιλεξιμότητας τροφίμων.. στα 7.200€ πέφτει το όριο, από τα 12.000€!

Αριθμ. 279/23460/13 (ΦΕΚ 414 Β/22-2-2013) : Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαι­ούχων και φορέων εκπροσώπησης τους, του προγράμματος Δωρεάν Διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

A. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 22 παρ. 3, του Ν. 992/79 «Περί οργα­νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκές Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι­κών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280).

2. Του άρθρου 1, παρ. 1, 2 και 3 του N.1338/1983 «Εφαρ­μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως η παρά­γραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ Α΄ 70) και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α΄ 101).

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω­δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ Α΄ 200), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή­σεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α΄ 154), με το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223), με το άρθρο 29 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α΄ 135) και με το άρθρο 19, παρ.4 του Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α΄ 191)

5. Της υπ’ αριθμ. 416769/23.11.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1608) Κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως εντολοδόχο του Ελληνικού Δημοσίου του έργου της αγοραστικής Παρέμβασης και ορισμός αυτού ως αρ-

μοδίου για την άσκηση των συναφών αρμοδιοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 301854/16-09-2005 (ΦΕΚ Β΄ 1332).

6. Το υπ’ αρ.9420/19-01-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας «Παροχή συσσιτίων και τροφίμων – Αρωγή στις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες».

7. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221)

8. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), περί της «Νέα Αρχι­τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

9. Το υπ’ αριθ. Δ30 4034471 ΕΞ 2012/25-10-2012 έγγρα­φο του Υπουργείου Οικονομικών «Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων».

B. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):

1. 1234/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής ορ­γάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. 807/2010 της Επιτροπής «περί λεπτομερών κανό­νων για τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ένωσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

3. 282/2012 της Επιτροπής «για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγ­γυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα».

Γ. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ­ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των κριτηρίων επιλεξιμότητας των τελικών δικαιούχων και των φορέων εκπροσώπησής τους, του συγχρημα­τοδοτούμενου προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τρο­φίμων σε απόρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Άρθρο 2

Αρμόδιες Υπηρεσίες

1. Αρμόδιες υπηρεσίες εποπτείας της εφαρμογής της παρούσης είναι η Δ/νση Π.Α.Π.- Φυτών Μεγάλης Καλλι­έργειας, η Δ/νση Π.Α.Π.- Δενδροκηπευτικής και η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ).

2. Αρμόδια υπηρεσία τήρησης του συνολικού μητρώου των φορέων εκπροσώπησης και των τελικών δικαιού­χων σε επίπεδο χώρας καθώς και της απόδοσης στους φορείς εκπροσώπησης, των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος, είναι η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι­νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

3. Αρμόδια υπηρεσία εφαρμογής της παρούσης στις κατά τόπους περιφερειακές ενότητες, είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.), το έργο της οποίας είναι:

I. Η παραλαβή των αιτήσεων και τυχόν ενστάσεων

II. Η διενέργεια ελέγχων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 παρούσης.

III. Η κατάρτιση, αποστολή και ανάρτηση των πινάκων (προσωρινών και οριστικών) των επιλέξιμων φορέων εκπροσώπησης και των τελικών δικαιούχων.

IV. Η τήρηση του αρχείου των σχετικών εγγράφων του προγράμματος.

Άρθρο 3

Ορισμοί

1. Τελικοί δικαιούχοι (ή δικαιούχοι) του προγράμμα­τος δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά άποροι που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

2. Ως άποροι, κατά την έννοια της παρούσης, θεω­ρούνται:

Α. Τα άτομα και οι οικογένειες, που πληρούν το κρι­τήριο επιλεξιμότητας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4, παρ. Α της παρούσης (κατηγορία: άπορα άτομα, άπορες οικογένειες).

Β. Παιδιά και ενήλικες που διαμένουν σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας (φιλοξενία ή κλειστή φροντίδα), για τους οποίους θεωρείται κατά τεκμήριο ότι πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας (κατηγορία: σιτιζόμενα άτομα).

Γ. Οι σιτιζόμενοι σε οργανωμένα συσσίτια απόρων (συσσίτια δήμων, ενοριών, κ.α.), που πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4, παρ. Α της παρούσης (κατηγορία: σιτιζόμενα άτομα).

3. Ως φορείς εκπροσώπησης, που μεσολαβούν για την δωρεάν διανομή των προϊόντων στους τελικούς δικαιούχους, θεωρούνται οι φορείς παροχής υπηρεσι­ών φιλανθρωπικού, μη κερδοσκοπικού, χαρακτήρα (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ιερές Μητροπόλεις κ.α.), όπως αυτοί ορίζονται αναλυτικότερα στο άρθρο 4, παρ. Β. της παρούσης. Η διανομή των τροφίμων στους τελικούς δικαιούχους μπορεί να γίνει είτε με τη μορφή του συσκευασμένου τροφίμου, όπως αυτό θα παραδοθεί στους φορείς εκπροσώπησης είτε με τη μορφή συσσι­τίου που παρέχει ο φορέας εκπροσώπησης.

4. Ως μέλη της οικογένειας, θεωρούνται ο σύζυγος και η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

5. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Από τον υπολογισμό του ως άνω ει­σοδήματος εξαιρείται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για κάθε άτομο ή οικογένεια, όπως αυτή ορίζεται εκάστοτε στη φορολογική νομοθεσία.

Άρθρο 4

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Α. Κριτήριο επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων.

Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορ­φώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων και είναι:

1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.

2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.

II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύ­ζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.

III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύ­ζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.

IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύ­ζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.

V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.

3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Β. Κριτήριο επιλεξιμότητας φορέων εκπροσώπησης.

Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους φορείς εκπρο­σώπησης είναι η παροχή υπηρεσιών φιλανθρωπικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως αυτή αποδεικνύεται βάσει των δικαιολογητικών του Παραρτήματος I της παρούσης. Ως εκ τούτου στο πρόγραμμα δύναται να συμμετάσχουν:

1. Οι Δήμοι όλης της χώρας.

2. Τα Ν.Π.Δ.Δ. στις αρμοδιότητες των οποίων υπά­γεται η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (π.χ. Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, Δημοτικά Γηροκομεία, Βρεφοκομεία, κ.α.)

3. Τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τα οποία, είτε βάσει των καταστατικών τους διατάξεων, είτε βάσει των τεκμηριωμένων δράσεων/ενεργειών τους κατά τα δύο τουλάχιστον προηγούμενα έτη, να προκύ­πτει φιλανθρωπική δραστηριότητα (π.χ. Σύλλογοι, Σωμα­τεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ΟΤΑ α΄ βαθμού, Μ.Κ.Ο, κ.α.).

4. Οι Ιερές Μητροπόλεις της χώρας για την άσκηση του φιλανθρωπικού έργου των ενοριών τους.

Άρθρο 5

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Α. Φορέων Εκπροσώπησης

1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς εκπροσώπησης δικαιού­χων υποβάλλουν την τυποποιημένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι), στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσης, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ια­νουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου έκαστου έτους, η οποία συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του Παραρτήματος I της παρούσης.

2. Οποιαδήποτε αίτηση συμμετοχής υποβληθεί με­ταγενέστερα της ημερομηνίας, που καθορίζεται στην παρ. Α1 του παρόντος άρθρου, θεωρείται εκπρόθεσμη και οι σχετικοί φορείς εκπροσώπησης αποκλείονται του προγράμματος. Προς τούτο, οι κατά τόπους αρμό­διες υπηρεσίες των Περιφερειών προβαίνουν εγκαίρως στην ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος δωρε­άν διανομής τροφίμων. Ταυτόχρονα γνωστοποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, fax, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση) των αρμόδιων, για την παρα­λαβή αιτήσεων, υπηρεσιών.

Β. Τελικών Δικαιούχων

1. Οι ενδιαφερόμενοι, ως τελικοί δικαιούχοι του προ­γράμματος, υποβάλλουν την τυποποιημένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (Υπό­δειγμα 1 του Παραρτήματος ΙΙ), μέσω αποκλειστικά ενός επιλέξιμου φορέα εκπροσώπησης του οριστικού πίνακα, κατά το διάστημα από 1ης Απριλίου έως 15ης Μαΐου, η οποία συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσης.

2. Οι δικαιούχοι του άρθρου 3 παρ. 2Β της παρούσης (παιδιά και ενήλικες) εξαιρούνται της υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών και ως αριθμός τελικών δι­καιούχων του φορέα εκπροσώπησής τους θεωρείται αυτός που αναγράφεται στην αίτηση-υπεύθυνη δήλω­ση του φορέα, ο οποίος όμως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τη δυναμικότητα της δομής, όπως αυτή ορίζεται βάσει της άδειας λειτουργίας/ΦΕΚ σύστασης του.

3. Δικαιούχοι του άρθρου 3, παρ. 2Γ της παρούσης (σιτιζόμενα άτομα) μπορεί να εξαιρεθούν από την υπο­χρέωση υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών μόνο στην περίπτωση κατά την οποία πιστοποιείται από το Δήμο η οικονομική τους αδυναμία.

Τα χρονικά διαστήματα υποβολής των αιτήσεων του παρόντος άρθρου δύνανται να τροποποιούνται με έγ­γραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγρο­τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 6

Αξιολόγηση των αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στο πρό­γραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες κατά χρονική σειρά:

1. Τακτικός διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων συμ­μετοχής των φορέων εκπροσώπησης από τις αρμόδιες επιτροπές των Περιφερειών του άρθρου 7 της παρού­σης. Εντός δεκαπενθημέρου από το πέρας υποβολής των αιτήσεων των φορέων εκπροσώπησης, αναρτάται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες των ΠΕ, ο προ­σωρινός πίνακας των φορέων εκπροσώπησης. Ακολου­θεί η διαδικασία εξέτασης των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσης, ώστε να ανακοινωθεί ο οριστικός πίνακας επιλέξιμων φορέων το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους και να αποσταλλεί άμεσα (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνοδευόμενο από την έκθεση τακτικού διοικητικού ελέγχου, του υποδείγματος 2 του Παραρτήματος I.

2. Ο οριστικός πίνακας των επιλέξιμων φορέων εκπρο­σώπησης δικαιούχων αναρτάται στις κατά τόπους αρ­μόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και στις ιστοσελίδες του Υπ.Α.Α.Τ. και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., προς

ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Επιπλέον, οι επιλέξι­μοι φορείς εκπροσώπησης υποχρεούνται άμεσα στην ανάρτηση της ενημερωτικής αφίσας του προγράμματος σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος I, σε εμφανές σημείο των δομών όπου θα γίνεται η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ως τελικοί δικαιούχοι καθώς και στους τόπους διανομής των προϊόντων.

3. Από την 1η Απριλίου έως και την 15η Μαΐου οι εν­διαφερόμενοι τελικοί δικαιούχοι υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5, παρ. 2Γ της παρούσης σε έναν και μόνο φορέα εκ­προσώπησης.

4. Μέχρι την 31η Μαΐου εκάστου έτους υποβάλλεται, από τους επιλέξιμους φορείς εκπροσώπησης, στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες των ΠΕ, φάκελος συμμετοχής που περιέχει τα ακόλουθα:

I. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του φορέα εκπροσώπησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 του παραρτήματος Ι της παρούσης.

II. Τη συγκεντρωτική κατάσταση των τελικών δικαιού­χων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του παραρτήματος Ι της παρούσης. Η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου είναι υποχρεωτική για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτω­ση μη υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου, ο φορέας αποκλείεται από το πρόγραμμα.

III. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων δικαιούχων

5. Μετά το πέρας υποβολής των ανωτέρω φακέλων και του τακτικού διοικητικού ελέγχου αυτών, από την Επιτροπή του άρθρου 7 της παρούσης, η αρμόδια ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας αποστέλλει το αργότερο μέχρι την 15η Ιουνίου έκαστου έτους, το συγκεντρωτικό πίνακα των ενδιαφερομένων τελικών δικαιούχων της περιοχής αρμοδιότητάς της (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

6. Η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕ-ΚΕΠΕ, διαβιβάζει το συγκεντρωτικό μητρώο τελικών δικαιούχων της επικράτειας το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου έκαστου έτους, στη Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ­στημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για διασταύ­ρωση των στοιχείων τους, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας της παρούσης.

7. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου βάσει των στοιχείων που τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων καταρ­τίζεται ο προσωρινός πίνακας τελικών δικαιούχων, ο οποίος προωθείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, προ­κειμένου να γίνει ανάρτηση των συγκεντρωτικών στοι­χείων ανά φορέα και να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις.

8. Μετά την αξιολόγηση των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσης, ο οριστικός πίνακας των τελικών δικαιούχων (μητρώο δικαιούχων) αποστέλλεται (έντυπη και ηλεκτρονική μορ­φή) στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι την 31η Αυγού­στου έκαστου έτους, συνοδευόμενο από την έκθεση τακτικού διοικητικού ελέγχου, του υποδείγματος 2 του Παραρτήματος II.

Τα χρονικά διαστήματα υποβολής των αιτήσεων του παρόντος άρθρου δύνανται να τροποποιούνται με έγ­γραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγρο­τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 7

Έλεγχοι-Κυρώσεις

Α. Τακτικοί Διοικητικοί Έλεγχοι.

Οι τακτικοί διοικητικοί έλεγχοι διεξάγονται με ευθύνη των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενώ μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή και άλλων υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στο 100% των αιτήσεων συμμετοχής των φορέων εκπροσώπησης και των τελι­κών δικαιούχων για την ορθή υποβολή των αιτήσεων και της επιλεξιμότητάς τους.

Για την αξιολόγηση τυχόν ενστάσεων συγκροτείται και συστήνεται τριμελής επιτροπή από τον αρμόδιο τελικό διατάκτη της Περιφερειακής Ενότητας, με μέλη διαφορετικά από εκείνα που αξιολόγησαν τις αιτήσεις.

Β. 1. Δειγματοληπτικοί Επιτόπιοι Έλεγχοι

Δειγματοληπτικοί επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται οποιαδήποτε στιγμή (τουλάχιστον ένας στη διάρκεια ενός ετήσιου προγράμματος), χωρίς προηγούμενη ει­δοποίηση, από την οικεία αρμόδια υπηρεσία της Πε­ριφέρειας, ειδικότερα στην περίπτωση καταγγελιών ή ενδείξεων περί μη συμμόρφωσης ενός φορέα εκπροσώ­πησης με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση. Μετά το πέρας διενέργειας του επιτόπιου ελέγχου, συντάσσεται έκθεση, σύμφωνα με το υπόδειγμα 6 του Παραρτήματος I της παρούσης. Η διεξάγουσα τον έκτακτο επιτόπιο έλεγχο, υπηρεσία, μετά την αξιολόγηση των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσης, προχωρά στην επιβολή ή μη των κυρώσεων που εισηγούνται στην έκθεση ελέγχου.

Β. 2. Δευτεροβάθμιοι έκτακτοι έλεγχοι

Ανά πάσα στιγμή μπορούν να διεξαχθούν έκτακτοι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ ή τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλη τη διάρ­κεια υλοποίησης της παρούσας απόφασης.

Γ. Κυρώσεις

Αν κατά την διενέργεια των τακτικών διοικητικών ή/ και των επιτόπιων ελέγχων, το κλιμάκιο ελέγχου διαπι­στώσει περιπτώσεις απόκλισης/μη συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στην παρούσα, τότε στην περίπτωση:

1. Απλών μη συμμορφώσεων, όπως λάθη εκ παραδρομής– παραλείψεις αμελητέες, μεριμνά για την διόρ­θωση – συμπλήρωση των στοιχείων από τους φορείς εκπροσώπησης,

2. Κύριας μη συμμόρφωσης, προχωρούν στον απο­κλεισμό του φορέα ή του τελικού δικαιούχου από το τρέχον πρόγραμμα. Ενδεικτικά, περιπτώσεις κύριας μη συμμόρφωσης αποτελούν:

I. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας, αίτησης συμμε­τοχής τελικού δικαιούχου στο πρόγραμμα,

II. Οι επιδιωκόμενοι σκοποί των φορέων εκπροσώπη­σης δεν είναι συναφείς και συμβατοί με την παροχή υπηρεσιών φιλανθρωπικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

III. Η μη υποβολή των στοιχείων των ενδιαφερομένων ως τελικοί δικαιούχοι, σε ηλεκτρονική μορφή, από τους φορείς εκπροσώπησης,

IV. Η ενημέρωση από τις αρμόδιες Υγειονομικές υπη­ρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας για μη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων υγιεινής από τους φορείς εκπροσώπησης που παρέχουν οργανωμένα συσσίτια απόρων.

Πέραν των ανωτέρω κυρώσεων σε όποιον αρνείται τον έλεγχο ή υποβάλλει με τα δικαιολογητικά του ψευδή/ ανακριβή στοιχεία ή παρεκκλίνει ή αποπειράται να παρεκκλίνει από τον τελικό προορισμό του προϊόντος (κατανάλωση από απόρους), ή αποπειράται να κάνει άλλη χρήση του προϊόντος από αυτήν για την οποία προορίζεται ή για την οποία το παρέλαβε, εφαρμόζο­νται οι κείμενες διατάξεις της ποινικής νομοθεσίας. Οι διεξάγουσες τον έλεγχο υπηρεσίες και η εποπτεύουσα του προγράμματος υπηρεσία, υποχρεούνται αμελλητί να ενημερώνουν την εισαγγελική αρχή, αποστέλλοντας και το σχετικό φάκελο.

Άρθρο 8

Διαδικασία ενστάσεων

1. Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των προ­σωρινών πινάκων των φορέων εκπροσώπησης, των προσωρινών πινάκων των τελικών δικαιούχων και των πορισμάτων έκτακτων επιτόπιων ελέγχων μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ.3 της παρούσης, εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημε­ρομηνίας ανάρτησης των προσωρινών πινάκων ή της ημερομηνίας διενέργειας του έκτακτου ελέγχου, αντί­στοιχα. Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Η έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Η αρμόδια επιτροπή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσης εξετάζει τις ενστάσεις και αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή απόρριψη αυτών. Ενστάσεις ασαφείς ή κατά των όρων και των κριτηρίων της παρούσης, ή κατά της ορθότητας των στοιχείων αρχείων άλλων υπηρεσιών (στοιχεία που τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της ΓΓΠΣ του ΥπΟΙΚ) απορρίπτονται. Κατά την εκδίκαση της ένστασης καλείται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, εκπρόσωπος του φορέα.

Άρθρο 9

Κατανομή ποσοτήτων

1. Μετά την γνωστοποίηση της συνολικής προς διανο­μή ποσότητας του κάθε προϊόντος, όπως αυτές προσ­διορίζονται στις αποφάσεις κατακύρωσης των διαγωνισμών του προγράμματος και των οριστικών πινάκων των επιλέξιμων φορέων και των τελικών δικαιούχων τους, κατανέμονται, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι εκάστοτε προς διανομή ποσότητες τροφίμων ανά φορέα εκπροσώπησης και κατά κατηγορία τελικών δικαιούχων (άπορα άτομα, σιτιζόμενα, άπορες οικογένειες), κατόπιν πρότασης των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ και εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ.

2. Οι φορείς εκπροσώπησης για την ποσότητα τροφί­μων, που θα τους κατανεμηθεί φέρουν την αποκλειστική ευθύνη:

I. Ενημέρωσης και διανομής των τροφίμων σύμφωνα με τις οριζόμενες στην υπουργική απόφαση, ποσότητες ανά κατηγορία τελικών δικαιούχων.

II. Τήρησης των κανόνων υγιεινής των χώρων, όπου θα αποθηκεύονται τα προϊόντα και της διατήρησής τους σε άριστη κατάσταση, έως ότου αυτά παραδοθούν στους τελικούς δικαιούχους.

III. Τήρησης λογιστικών βιβλίων για τις σχετικές ενέρ­γειες και στις περιπτώσεις, που δεν προβλέπεται εκ του νόμου η υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων, θα εφαρμόζεται χωριστή λογιστική για την υλοποίηση του προγράμματος.

IV. Στην περίπτωση που παρέχουν οργανωμένα συσ­σίτια σε απόρους, τήρησης βιβλίων αποθήκης και παρα­κολούθησης της κατανάλωσης των προϊόντων του προγράμματος, που κάθε φορά διανέμεται. Ενημερώνουν δε ανά τρίμηνο τις αρμόδιες Δ/νσεις του άρ.2, παρ. 1 της παρούσας, για την εξέλιξη της διανομής των προϊόντων, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιείται σε μακρύ χρο­νικό διάστημα, και έως την ολοκλήρωση αυτής.

V. Τήρησης της συγκεντρωτικής κατάστασης τελικών δικαιούχων, αντίγραφο της οποίας θα τους αποσταλεί από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία όπου κατά την παραλαβή των προϊόντων από τους τελικούς δικαιού­χους θα σημειώνεται η ημερομηνία, η ποσότητα και η υπογραφή του. Οι εν λόγω καταστάσεις, αποστέλλο­νται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια υπηρεσία της περιφερειακής ενότητας όπως ορίζουν οι εκάστοτε κοινές υπουργικές αποφάσεις εφαρμογής των προγραμμάτων.

VI. Τα σχετικά έγγραφα του προγράμματος διατη­ρούνται στο αρχείο του φορέα για τουλάχιστον 3 έτη.

Άρθρο 10

Επιλέξιμες δαπάνες φορέων εκπροσώπησης

Οι επιλέξιμοι φορείς εκπροσώπησης δύνανται να υπο­βάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αίτη­ση πληρωμής για την απόδοση των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 7 του

Καν. (ΕΕ) 807/2010. Ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες που πραγματοποιεί ο επιλέξιμος φορέας εκπροσώπησης για υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με τη διαχείριση των προϊόντων του προγράμματος, δικαιολογούνται από επίσημα και πρωτότυπα παρα­στατικά (τιμολόγια, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας) και δεν μπορούν να αφορούν σε πάγια λειτουργικά έξο­δα του φορέα. Ο ΦΠΑ των εν λόγω περιπτώσεων δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Ειδικότεροι όροι επιλεξιμότητας των δαπανών όσον αφορά το είδος και τον χρόνο πραγματοποίησής τους θα προσδιοριστούν στις ΚΥΑ εφαρμογής των ετήσιων προγραμμάτων δωρεάν διανομής τροφίμων.

Άρθρο 11

Παραρτήματα

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση δυο Παραρ­τήματα (Παράρτημα I -Φορείς εκπροσώπησης: Δικαι­ολογητικά και Υποδείγματα και Παράρτημα II-Τελικοί δικαιούχοι: Δικαιολογητικά και Υποδείγματα) τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Εφόσον τα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης, οι υπογραφές των Υπουργών πρέπει να τεθούν στο τέλος της απόφασης, μετά τα παραρτήματα και όχι μετά το τέλος του άρθρου 12 της παρούσης.

Άρθρο 12

Τελικές διατάξεις

Με την παρούσα απόφαση καταργείται η υπ’ αρ. 22830/20-03-2011 (ΦΕΚ Β΄ 660) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο­κέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδίδουν Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις εφαρμογής του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων, στη βάση της ετήσιας κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει το πρόγραμμα, στις οποίες δι­ευκρινίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Περισσότερα… ΕΔΩ

Τελευταία ανανέωση ( 05.03.13 )
Επόμ. >
 
Χορηγοί 2012 :
 
Επιστροφή στην αρχή
 
© 2008 – 2012 ΑΣΠΕ
Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων